කවරයේ පින්තූරය: Noboru Hashimoto/ Getty Images

මූලාශ්‍රයයන්:

Mirror.co.uk

Scmp.com

listverse.com